Договір публічної оферти на надання послуг із вивчення іноземної мови

1. Загальні положення
1.1 Цей договір оферти є офіційною пропозицією ФОП Оксенюк Р.В, далі за текстом «Виконавець», укласти Договір на надання послуг із вивчення іноземної мови онлайн у мережі інтернет за адресою сайту.
1.2 Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до одного з офісів Виконавця.
1.3 Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених ним при спілкуванні з менеджером Виконавця, без будь-яких винятків і/або обмежень. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору в простій письмовій формі. Окрім того, прийняття пропозиції Замовником укласти договір означає, що Замовнику зрозумілі всі умови надання послуги та умови оферти, Замовник скористався правом отримати у Виконавця будь-які роз'яснення щодо умов надання послуг оферти, а також підтверджує те, що умови надання послуг і запропоновані можливості відповідають волі, потребі і вимогам Замовника. Акцепт оферти означає, що Оферта не містить явно обтяжливих для Замовника умов, а Послуги, зазначені в цій Оферті, не є нав'язаними Замовнику.
1.4 Днем укладення та акцептування даного Договору є повна або часткова оплата Послуг.
1.5 Для укладення цього Договору Замовник повинен мати повну дієздатність і бути особою, яка досягла 18-річного віку. Допускається укладення договору законним представником в інтересах неповнолітньої особи (батьком або опікуном). У разі укладення договору від імені організації, представник організації повинен мати необхідний обсяг повноважень.

2. Предмет договору
2.1 Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надати Замовнику або визначеній Замовником особі комплекс освітніх послуг, пов'язаних з вивченням іноземної мови, у тому числі з поглибленою підготовкою, у межах розроблених фахівцями навчальних програм (у тексті цих умов – «Послуги»), а Замовник зобов'язується сплатити такі Послуги.
2.2 Послуги надаються шляхом проведення занять за участю Замовника. Така участь забезпечується шляхом присутності Замовника на занятті за розкладом, що попередньо узгоджені з Виконавцем. Виконавець може здійснювати інформування Замовника засобами телефонного зв'язку або електронної пошти або через месенджер про формування та зміну розкладу.
2.3 Обсяг Послуг визначається Замовником шляхом вибору однієї з пропозицій послуг, які представлені на сайті Виконавця. Для вибору послуг Замовник направляє Виконавцеві відповідний запит за допомогою телефонного, електронного зв'язку, месенджера та інших каналів, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до менеджеру Виконавця.
2.4 Інші умови і строки надання Послуг (перелік уроків у складі обраного Замовником курсу, дати та час їх початку, група, до якої було включено Замовника) визначаються Виконавцем у Розкладі, що попередньо узгоджується з Замовником.

3. Акцептування договору
3.1 Для укладання договору Замовник реєструється на сайті https://spot.school та залишає свою Заяву з номером телефона, ім'ям, електронною поштою та назвою послуги.
3.2 Цей Договір є Публічним Договором та вважається укладеним(акцептованим) без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.3 При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне: - прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи, в інтересах якої діє замовник; - навчальний курс (дорослий, дитячий, інтенсив) - строки програми навчання; - порядок оплати (повна/часткова).

4. Характеристика послуг
4.1.Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
4.1.Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові та індивідуальні заняття з англійської мови
4.2.Замовник обирає форму та курс та навчається за запропонованим  графіком занять.
4.3.Тривалість програми та інших послуг:
4.3.1. Термін і кількість проведення занять залежить від типу придбаної послуги  

5. Порядок розрахунків
5.1 Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з пропонованих на веб-сайті способом. Вибір і використання способу / форми оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд із запропонованих варіантів. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способу / форми оплати виходять за рамки даної Оферти і регулюються угодами (договорами) між Замовником та відповідними організаціями.
5.2 Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред’явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.
5.3 Банк платника може стягувати додаткові комісії при оплаті карткою через сайт Виконавця, розмір яких залежить від політики банку Платника, на яку сам Виконавець не може впливати і не має до цього жодного відношення.

6. Повернення коштів
6.1 Замовник має можливість повного повернення сплачених коштів за навчання за умови, якщо Замовник заявить про це не пізніше, як семи днів від початку навчання в групі чи індивідуально.
6.2 Грошові кошти, сплачені Замовником, але не використані ним в рамках обраної послуги та термiнiв її надання, знаходяться на балансі Замовника, які він може використовувати для оплати будь-яких інших послуг Виконавця протягом одного місяця з моменту здійснення оплати. Якщо Замовник протягом одного місяця не скористався раніше оплаченими грошовими коштами, Виконавець має право вважати надані послуги наданими належним чином і в повному обсязі.

7. Відповідальність сторін
7.1 Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.
7.2 У разі пропуску занять Отримувачем  кошти за пропущені заняття не повертаються.Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за:а) будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії / бездіяльності будь-яких третіх сторін;б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за цією Офертою.

8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони повністю звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил, що сталися в результаті форс-мажору (обставин непереборної сили), включаючи, але не обмежуючись: пожежі, вибухи, повені, шторми, страйки, стихійні лиха, війни, терористичні акти, заворушення або інші обставини, які безпосередньо впливають на можливість виконання цих Правил.Сторона, для якої стало неможливим виконання умов цих Правил в силу настання обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов’язана повідомити іншу Сторону про це не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких обставин. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) позбавляє можливості відповідну Сторону посилатися на них.Термін виконання зобов’язань за цими Правилами продовжується на час дії форс-мажорних обставин. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває довше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна із Сторін має право вимагати розірвання договірних відносин за цими Правилами.

9. Термін дії договору
9.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
9.2. Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.
9.3. У разі істотного порушення однією із Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів.
9.4. При розірванні Оферти або припинення його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом терміну, регламентованого внутрішніми документами.

10. Реквізити виконавця
ФОП Оксенюк Роман Васильович
IBAN UA573220010000026007310040219
ЄДРПОУ 3222815292МФО322001
Найменування банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»